Chúng ta có thể sử dụng sản phẩm tương tự dể đối chiếu hạn sử dụng.